ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบล ชอนสมบูรณ์

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ สภาตำบล เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๒๒ / ๒๔๙๙ เรื่อง ระเบียบบริหารราชการส่วนตำบลและหมู่บ้าน สั่ง ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๙๙ ( และแก้ไขเพิ่มเติมโดย คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๗๕ / ๒๕๐๙ เรื่องระเบียบบริหารราชการส่วนตำบลและหมู่บ้าน สั่ง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๐๙ ) ในขณะเดียวกันรัฐบาลได้ตรา พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนตำบล พ.ศ. ๒๔๙๙ ( ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม ๗๔ ตอนที่ ๑๑ หน้า ๓๒๐ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๐๐ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ) และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๑๑ ( ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๔๖ หน้า ๒๗๗ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๑ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ) ขึ้นด้วย ต่อมาได้ถูกยกเลิกไปโดย ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ( ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๑๙๐ หน้า ๑๒๒ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ) ซึ่งต่อมาได้ถูกยกเลิกไปโดย พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ( ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๕๓ ก หน้า ๑๑ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ) และแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๘ ( ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๔๘ ก หน้า ๑ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ) ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒ ( ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๔๐ ก หน้า ๑ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ) ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๖ ( ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๕๕ ก หน้า ๗ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ) ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ ( ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๒๔ ก หน้า ๑๖ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ) สภาตำบล ได้จัดตั้งขึ้นเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔๐ ความดังนี้ “ สภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในวรรคสอง อาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้ โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในประกาศนั้นให้ระบุชื่อและเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ด้วย “การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของสภาตำบลตามวรรคหนึ่งให้ทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ” ฯ พณ ฯ บรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในขณะนั้น ได้ลงนามในประกาศกระทรวง มหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙ เพื่อจัดตั้งสภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ ๒๕๓๖ ถึงปี ๒๕๓๘ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ( ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๙ ง หน้า 113 วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙ โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ) จึงมีผลให้สภาตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นับตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็ก โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ อยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอหนองม่วง ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

872 total views, 4 views today