ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. หลังจากที่นายทองใบ เครือคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ ได้เข้ารับตำแหน่งหลังจาก กกต. ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยเล้ว จึงมีการประชุมเพื่อแจ้งนโยบาย รวมถึงวิสัยทัศน์และแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเสริมสร้างวัฒนธรรมภายในหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นให้องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรม โปร่งใสในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้ มีค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ และเป็นที่พึ่งของประชาชน
หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น  นายทองใบ เครือคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์  ได้เป็นผู้นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแสดงถึงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต ณ บริเวณหน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์

228 total views, 3 views today