ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงาน ITA ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

การประชุม คณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

(Integrity and Transparency Assessment : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์

 

243 total views, 2 views today