แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2565

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้

163 total views, 4 views today