อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล

อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ ถึงปัจจุบัน

422 total views, 3 views today