โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนฯ

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนฯ ในการจัดประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อรับฟังรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตําบลชอนสมบูรณ์มาจัดทําแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570)  ) โดย กำหนดการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ในระหว่างวันที่  9 – 11กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 และกำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล ในวันที่  18 กุมภาพันธ์  2564 ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม แต่ละหมู่ไม่น้อยกว่า 15 คน รวมจำนวน   180 คน และการประชุมประชาคมระดับในระดับตำบล  โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่อบต./หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและกลุ่มเป้าหมายสัดส่วนระดับตำบล จำนวน  120  คน รวมทั้งสิ้น 300 คน

1,833 total views, 3 views today