ช่องทางรับฟังความคิดเห็น อบต.ชอนสมบูรณ์

ประชาชนทั่วไป สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
Facebook / แจ้งผ่านทางโทรศัพท์ / กล่องรับฟังความคิดเห็น
ขององค์บริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์

864 total views, 4 views today