แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำแผนดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เป็นการสร้างมาตรการภายใน เพื่อสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตของบุคลากรของหน่วยงาน

123 total views, 4 views today