หลักเกณฑ์ การให้คุณ ให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ (เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ)

การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่่วนตำบล พ.ศ.2558 284 total views, no views today

284 total views, no views today

Read more