อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล

อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ ถึงปัจจุบัน 331 total views, 5 views today

331 total views, 5 views today

Read more