รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นการรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก 170 total views, 3 views today

170 total views, 3 views today

Read more

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำแผนดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เป็นการสร้างมาตรการภายใน เพื่อสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตของบุคลากรของหน่วยงาน 123 total views, 4 views today

123 total views, 4 views today

Read more