โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนฯ

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนฯ ในการจัดประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อรับฟังรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตําบลชอนสมบูรณ์มาจัดทําแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570)  ) โดย กำหนดการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ในระหว่างวันที่  9 – 11กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 และกำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล ในวันที่  18 กุมภาพันธ์  2564 ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม

886 total views, 3 views today

Read more

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2564

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ ประจำปี 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนเมษายน 2564 372 total views, no views today

372 total views, no views today

Read more

รายงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนมีนาคม 2564) 601 total views, 6 views today

601 total views, 6 views today

Read more

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงถึงบัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ 509 total views, 2 views today

509 total views, 2 views today

Read more