โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนฯ

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนฯ ในการจัดประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อรับฟังรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตําบลชอนสมบูรณ์มาจัดทําแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570)  ) โดย กำหนดการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ในระหว่างวันที่  9 – 11กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 และกำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล ในวันที่  18 กุมภาพันธ์  2564 ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม

1,924 total views, no views today

Read more

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2564

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ ประจำปี 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนเมษายน 2564 944 total views, no views today

944 total views, no views today

Read more

รายงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนมีนาคม 2564) 1,746 total views, no views today

1,746 total views, no views today

Read more

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงถึงบัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ 1,141 total views, no views today

1,141 total views, no views today

Read more