กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร  เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการสร้างจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความเป็นธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 69 total views, no views today

69 total views, no views today

Read more

ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาด โควิด19

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 อบต.ชอนสมบูรณ์ นำโดยนายประยูร สร้อยวงษ์ รองนายก อบต. นายอำนาจ เอี่ยมสอาด เลขานุการนายก อบต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ให้กับสถานศึกษาในพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านหนองขาม โรงเรียนบ้านหนองไทร

3,035 total views, 2 views today

Read more

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล: บ้านพักเด็กและครอบครัว สำนักงานพั ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี โดยนายสุเมธ ทรายแก้ว พมจ.ลพบุรี จัดประชุมชี้แจงตำบลนำร่องเครือข่ายคุ้มครองเด็กแก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จนท.ตำรวจ ผอ.โรงเรียน ครู กศน. อพม. อสม. เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ “ศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลชอนสมบูรณ์”

2,910 total views, no views today

Read more

ปปส.ภ.1 ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลชอนสมบูรณ์

ปปส.ภ.1 ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลชอนสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ ร่วมกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ 4 บ้านชอนสมบูรณ์ รับการติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลชอนสมบูรณ์จาก ปปส.ภ.1 โดย ผอ.สมพิศ. แสงบุญเกิด ผอ.ส่วนประสานพื้นที่ และ จนท.ปปส.ภ.1 โดยมีผู้บริหาร อบต.และคณะกรรมการกองทุน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้แทนโรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์

1,511 total views, 2 views today

Read more

ประชุมร่วมติดตามเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ประชุมร่วมติดตามเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม : นายทองใบ เครือคำ นายก อบต.ชอนสมบูรณ์ ,หัวหน้าผกาวดี อยู่เอม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวลพบุรี ร่วมประชุมติดตามเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม นักจิตวิทยา พยาบาลวิชาชีพ ผอ.กองสวัสดิการสังคม จากบ้านพักเด็กและครอบครัวลพบุรี,บ้านพักเด็กและครอบครัวนนทบุรี ,ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งลพบุรี ,รพสต.ชอนสมบูรณ์ ,อบต.ชอนสมบูรณ์ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น

1,601 total views, no views today

Read more

อำเภอยิ้ม….เคลื่อนที่

นายชัย. ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอหนองม่วง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองม่วง ออกหน่วย “อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ประจำปี 2563 ณ บ้านหนองไทร หมู่ 1 ตำบลชอนสมบูรณ์ โดยมีกิจกรรม มอบทุนการศึกษา มอบถงยังชีพผู้ยากไร้ และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งออกบูธกิจกรรมต่าง ๆ มีผู้นำท้องถิ่น

2,283 total views, no views today

Read more

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและนักการเมืองท้องถิ่น

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและนักการเมืองท้องถิ่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ฝ่ายนักการเมืองท้องถิ่น ได้แก่ นายวิรัช จันทร์จีน สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 บ้านหนองกะอ้น และ ฝ่ายพนักงานส่วนตำบล ได้แก่ นางสาวรัสมี กุลแพ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน  โดยบุคคลทั้งสองได้รับการยกย่องและรับมอบรางวัล

1,895 total views, no views today

Read more

การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์  ได้ประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 และ สำนักปลัดฯ ได้ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment :

1,908 total views, no views today

Read more