ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงาน ITA ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

การประชุม คณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  เวลา 10.00

354 total views, no views today

Read more

แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2565

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 227 total views, no

227 total views, no views today

Read more