ช่องทางรับฟังความคิดเห็น อบต.ชอนสมบูรณ์

ประชาชนทั่วไป สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook / แจ้งผ่านทางโทรศัพท์ / กล่องรับฟังความคิดเห็น ขององค์บริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ 556 total views, 6 views today

556 total views, 6 views today

Read more

รายงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนมีนาคม 2564) 601 total views, 6 views today

601 total views, 6 views today

Read more

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นการรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก 528 total views, 3 views today

528 total views, 3 views today

Read more

รายงานผลการติดตามประเมินผล แผน ปปช นำไปสู่การปฏิบัติ ปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก

รายงานผลการติดตามประเมินผล แผน ปปช นำไปสู่การปฏิบัติ ปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2563-เดือนมีนาคม 2564) 585 total views, 2 views today

585 total views, 2 views today

Read more

รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป็นการรายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564 508 total views, 2 views today

508 total views, 2 views today

Read more