รายงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนมีนาคม 2564) 168 total views, 3 views today

168 total views, 3 views today

Read more

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นการรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก 167 total views, no views today

167 total views, no views today

Read more

รายงานผลการติดตามประเมินผล แผน ปปช นำไปสู่การปฏิบัติ ปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก

รายงานผลการติดตามประเมินผล แผน ปปช นำไปสู่การปฏิบัติ ปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2563-เดือนมีนาคม 2564) 141 total views, no views today

141 total views, no views today

Read more

รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป็นการรายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564 104 total views, 2 views today

104 total views, 2 views today

Read more

โครงสร้างส่วนราชการ

แสดงถึง ประกาศและการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ แผนภูมิโครงสร้างของส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์  99 total views, 5 views today

99 total views, 5 views today

Read more

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำแผนดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เป็นการสร้างมาตรการภายใน เพื่อสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตของบุคลากรของหน่วยงาน 121 total views, 2 views today

121 total views, 2 views today

Read more

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงถึงบัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ 87 total views, 2 views today

87 total views, 2 views today

Read more

ประกาศ ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ. 47-002 สายบ้านร่องเพกา-บ้านชอนสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 บ้านชอนสมบูรณ์ ตำบลชอนสมบูรณ์ กว้าง 8 เมตร ยาว 710 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,680 ตร.ม. จำนวน 1 สาย

332 total views, no views today

332 total views, no views today

Read more