โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนฯ

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนฯ ในการจัดประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อรับฟังรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตําบลชอนสมบูรณ์มาจัดทําแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570)  ) โดย กำหนดการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ในระหว่างวันที่  9 – 11กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 และกำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล ในวันที่  18 กุมภาพันธ์  2564 ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม

455 total views, no views today

Read more

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2564

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ ประจำปี 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนเมษายน 2564 224 total views, 2 views today

224 total views, 2 views today

Read more

การประชุม การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564

การประชุม การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564  วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ 343 total views, no views today

343 total views, no views today

Read more

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น อบต.ชอนสมบูรณ์

ประชาชนทั่วไป สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook / แจ้งผ่านทางโทรศัพท์ / กล่องรับฟังความคิดเห็น ขององค์บริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ 334 total views, no views today

334 total views, no views today

Read more